fbpx
View Post

Jak wstawać wcześnie rano, czyli jak przez mie­siąc „zaro­bi­łem” dodat­kowe 32 godziny

Nie mam czasu – to jedna z naj­więk­szych wymó­wek ludz­ko­ści. Ma nas bro­nić przed natło­kiem zadań i infor­ma­cji (żyjemy w świe­cie, w któ­rym w każ­dej sekun­dzie pro­du­ku­jemy ok. 50 000 giga­baj­tów danych [1], a na popu­larny ser­wis…
View Post
Share